Tüzüğümüz

AVRASYA

 EĞİTİM KÜLTÜR VE DOSTLUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE – 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: AVRASYA EĞİTİM KÜLTÜR ve DOSTLUK DERNEĞİ

Derneğin Merkezi  :  İSTANBUL

İlgili mevzuat çerçevesinde, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek eğitim, yardım,  sağlık, dostluk ve dayanışma, çevre, insan hakları, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

MADDE – 2 DERNEĞİN AMACI:

Toplumun sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirir, sosyoekonomik düzeyini yükseltir, eğitim ve öğretimine yardımcı olur, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunur.

Yurt içinde ve yurtdışında olağan ve olağanüstü hallerde; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara; din, dil, ırk, cinsiyet ve kültür gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim, öğretim,  barınma, gıda, sağlık,  giyim, temizlik maddesi, yakacak, iş kurma gibi insani ihtiyaçlarını durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur, kültür ve sosyal gelişimine yardımcı olur; kültürler ve topluluklar arası dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalar yapar ve bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalara yardımcı olur.

Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre, ülke veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar,

a-) Yardım  faaliyetleri:

Dernek; yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, dul, yetim, öksüzleri, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. Çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır.

Özellikle yurt içinde ve yurt dışında yoksulluğun azaltılması, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi amacıyla projeler hazırlar ve uygular,  bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği yapar, projelere gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş şahıslardan hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanları belirler ve yardımlar yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır. Aynı amaçlı diğer derneklere yardım eder.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapar.

Gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine, gıda, yiyecek, yakacak ve temizlik maddeleri ile ilgili gıda bankacılığı kapsamında yardımları kabul eder ve dağıtır.

b-) Sosyal  faaliyetler:

Yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, “kardeş aile” uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. Yoksul çocukları sünnet ettirme törenleri düzenler. Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlar. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar, düğünlerini yapar. Dernek yurt içinde ve yurt dışında karşılıklı tanıtım ve kültür turları düzenler. Festival, seminer, konferans, kermes ve sergi, müzayede, spor müsabakaları, piknik vb. etkinliklerde bulunur. Yerli ve yabancı kültürlerin yaşatılmasına destek olur.

c-) Eğitim faaliyetleri:

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde , yurt içinde ve yurt dışında dil okulu veya kursları açar, işletir ve ya işletme hakkını devreder. Dil eğitimi veren kuruluşlarla ve aracı kuruluşlarla işbirliği yapar. Ortak platform oluşturup çalışma yapar. Öğrenci değişim programı uygular.

Yurt içinde ve yurt dışında  çocuklara, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar; okul, yurt, kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç, gereç , her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur. İmkanlar dahilin de kendisi bu amaçla okul, yurt, kurs, pansiyon, etüt merkezleri, dershane, kreş, yetimhane ve huzur evleri yapar, kiralar bunları işletir veya işletme hakkını devreder.

Gerekli durumlarda öğretmen, eğitim uzmanı, rehberlik danışmanı, yönetici gibi eğitim personelleri tahsis ve istihdam eder.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlara dil, din, ırk vs.  hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verir.

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların, iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar, yurtiçinde ve yurtdışında meslek edindirme ve kalifiye eleman yetiştirme kursları açar.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır.

d-) Sağlık faaliyetleri:

Tarama yeterlilik belgesine sahip olma koşulu ile sağlık taramaları yapar, yaptırır, yapanlara destek olur. Yurt içinde ve yurt dışında her nevi kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışma yapar, ortak platform oluşturur.

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkanlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi tedavi ettirir. Her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık yapar  ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç, maddeler temin eder,  malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

Yurtdışındaki arama kurtarma ekipleri ile mevzuatın el verdiği ölçüde iş birliği yapar.

Yurtiçi ve yurtdışında alkol ve alkollü içeceklerle, sigara ve sağlığa zararlı diğer içeceklerle mücadele eden programlar hazırlar, tedavi faaliyetlerinde bulunur, yurtiçinde ve yurtdışında bu maksatla kurulan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapar.

Yurtiçinde ve yurtdışında sünnet organizasyonları düzenler yetim ve öksüz kalan çocuklara sahip çıkarak onları koruyucu aileler ile buluşturur.

e-) Dostluk ve Dayanışma faaliyetleri:

Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim  ve barınma hususlarında imkanlar nispetinde destek olur. Yurt içinde ve yurt dışında Milli ve Dini Bayramlarda organizasyonlar yapar.

f-) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri:

Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum, gezi, piknik,  bilgi yarışması gibi etkinlikler düzenler; bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

Yurtdışında bulunan sivil toplum kuruluşlarına gelir temin etmek ve ülkelerinin tanıtımı maksadıyla kermes vb. yardım ve tanıtım organizasyonları yapar, yapanlara destek verir.

Derneğin amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak;  iktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir.

Gerekli izin alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul eder.

Derneğe yapılan bağışları; nakit, gıda, giyim, araç, gereç, yakacak ve temizlik malzemesi ve canlı hayvan bağışlarını kabul eder. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkulleri kiralar, kiraya verir, tarihi yerleri restore eder, tarihi yerleri kiralar, tarihi yerleri kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar.

Derneğe gelir sağlama ve eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

Yurt içi ve yurt dışında yol, köprü, çeşme, şehirler, kasabalar, köyler, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları, ibadethane vb. yapıları yapar; onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur; buralara dernek veya tarihi kahramanlarımızın, bilim adamlarımızın, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

Derneğin gayesine ulaşmak için gerçek kişiler, özel hukuk – kamu hukuku tüzel kişilerine ait taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olur ve kullanır, derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satar, devir ve ferağ eder, gelirlerini alır ve harcar, dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanır, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak şartı ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetir ve tasarrufta bulunur, menkul değerleri alır ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satar, derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki derneklerle, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapar, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabul eder, bu hakları kullanır, yapılacak her türlü sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri alır, geçerli banka kefaletlerini kabul eder, derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verir.

Yap-işlet-devret modeline göre amacına uygun binalar inşa ettirir, tesisler kurar veya kendi taşınmazları üzerine yap-işlet-devret modeliyle ya da kat karşılığı olarak inşaat yapar veya yaptırır.

Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar ya da derneğin amacı doğrultusunda hibe eder.

Derneğimizin bünyesinde çalışan personel için lojman, daire, bina inşa ettirir. Daire, lojman ve bina kiralar, gerektiğinde ihtiyaca göre kreş, çocuk yuvası,  sosyal, kültürel, sportif tesisler kurar, okuma odası, kitaplık, dinlenme salonları, konferans salonu açar ve bunları tefriş eder, gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurar ve işletir,

Amaçları doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonları yapar. Kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.

Amaçları doğrultusunda; her türlü federasyon kurar kurulmasına öncülük eder, kurulmuş olanlara üye olur.

Derneğin çalışma alanına giren konularla ilgili her türlü araştırmayı yapar, yayınlar ve insanların bilgisine sunar. Gerektiğinde konu ile ilgili (Üniversiteler, uzman kuruluşlar vb.) diğer kurum ve kuruluşlarla ortak hareket eder. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün uluslararası ve ulusal yardım kurum ve kuruluşları ile işbirliğine girerek; projelerin uygulamasına yönelik hizmet verir, ürün temini, nakledilmesi ve dağıtımına katkıda bulunur. Gerektiğinde bu çalışmaları gözlemler ve raporlar.

Devletin sosyal, kültürel, eğitim ve insani yardım amacıyla oluşturulmuş kurumlarına; devlet eliyle yurtiçi ve yurtdışında yapılacak ayni ve nakdi yardımların sevk ve idaresini kolaylaştırıcı projeler sunar kabul gören projeleri amacına uygun şekilde yerine getirir.

Sosyoekonomik kalkınma konusunda araştırmalar yapar, projeler geliştirir, insanlığa hizmet edecek vasıflı insanlar yetiştirir. Geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal yönden ilerlemelerine katkıda bulunulması için uluslararası alanda çaba gösterir.

            g-) Dernek mallarının değerlendirilmesi:

Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina tesis, arsa vb. mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında; başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşlara dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını geçici olarak bedelsiz verir.

h-) Gönüllülerle ilgili faaliyetler:

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında yapacağı tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanır. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri, komisyonlar kurar. Yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kulüpler kurar. Dernek herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir. Derneğin ihtiyaç duyduğu işlerde yurtiçinde ve yurtdışındaki gönüllüleri yetkilendirir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.

Dernek, üyelerini ve gönüllülerini motive amaçlı kaynaştırıcı gezi ve piknik gibi sosyal aktiviteler düzenler.

Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerden yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılar.

i-) Doğal çevreyi korumaya yönelik faaliyetler:

Doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarda bulunur.  İnsan varlığının devam etmesi için, gerekli olan doğal dengenin korunması amacıyla; her türlü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapar. Çevre ve tabiat bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Doğal afetlerin (sel, deprem, yangın, su baskını, heyelan vb.) önlenmesi amacıyla erozyonla mücadele, ağaçlandırma vb. faaliyetlerde bulunur. Doğal ve beşeri felaketlerden zarar görmüş insanların ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik kalkınma ve geliştirme projeleri hazırlar. Özellikle kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden esnaf, köylü ve benzeri grupların refahlarının artırılmasına yönelik özel programlar hazırlar ve yürütür. Bu projelerin uygulanabilmesi için kaynak oluşturur, uygulanmasını ve devamlılığını sağlayıcı çalışmalarda bulunur.

j-) İnsan hak ve özgürlüklerini araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

İnsan hak ve hürriyetleri konusunda toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapar. Mağdur olmuş kişilere avukat tutar, kendilerinin ve yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik maddi ve manevi yardımda bulunur.

Yurt dışında ki Türk azınlıklarının eğitim, kültür ve kalkınma sorunlarının çözümüne yardımcı olur, katkıda bulunur. Acil durumlarda her türlü insani yardımı ulaştırır,  ulaştırılmasına katkıda bulunur, aracı olur.

MADDE 3:ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan  ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi  bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin , derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

MADDE  4 : DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERME HALLERİ

 

 • Üyelikten Çıkma

 

               Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 • Üyelikten Çıkarılma

 

               Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yukarıda sayılan haller sebebiyle dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin aidat, teberru ve sair  suretle evvelce yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar iade edilmez.

MADDE – 6 DERNEK GENEL KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ,

TOPLANMA  ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, en geç 3 yılda bir, Aralık. ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Genel Kurul, Toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini tanzim eder.

Genel kurula iştirak edecek üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, ekseriyetin temin edilememesi sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer de belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka her hangi bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geriye bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır.

Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.

Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündemde yer alması zorunludur. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu ve diğer seçimlerin gizli veya açık oyla yapılması hususu toplantıya katılan üyelerce belirlenir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi, tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği ve diğer evraklar  yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

MADDE – 7 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  

Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. a) Dernek organlarının seçilmesi,
 2. b) Dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,
 3. c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. d) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5. e) Derneğin feshedilmesi,
 6. f) Derneğin vakıf kurması, Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. g) Derneğin lüzumlu olan taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yoluyla

Derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait mevcut taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışında aynı hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişilere tahsis  edilmesi veya kiralanması hususlarında yönetim kuruluna salahiyet verilmesi.

 1. h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca

yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE  8     : YÖNETİM KURULU

1-YÖNETİM KURULU SEÇİMİ GÖREV BÖLÜMÜ TOPLANTILARI:

1-Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilerek beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Tasnif neticesinde oy sırası itibariyle en fazla oy alan beş üye asıldır. Yedek üyeler asıl üyelerden sonra aldıkları oy sırasına göre seçilmiş olurlar.

2-Yönetim kuruluna seçilenler, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip – veznedar, bir kâtip seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar. Dernek, başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı tarafından temsil olunur.

3-Yönetim kurulu, toplantı günlerini kendisi tayın eder. Bunun dışında, başkanın daveti üzerine de toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. Asıl üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde yerine sırası ile yedek üyelerden alınır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalma sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

            2-YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu genel kurula karşı sorumlu olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1-         Genel kurul kararları, dernek tüzüğü, hukuki mevzuatın, yönetim kuruluna verdiği yetkiler ile

Derneğin gayesinin gerçekleşmesi için derneği tam ve kâmil yetki ile temsil ve idare etmek,

2-         Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantılara davet etmek,

3-         Derneğin gelir ve gider hesaplarını yaparak genel kurula sunmak,

4-         Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli veya gönüllü personeli işe almak veya

işlerine son vermek,

5-         Derneğin menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almak,

6-         Dernek tüzüğünün çeşitli maddelerinde derneğin amacı ve yapacağı işler olarak belirtilen  bütün hususları sonuna kadar yerine getirmek. Resmi, hükmi, hakiki şahıslar ve müesseseler nezdinde derneği tam yetki ile temsil etmek, genel kuruldan yetki almak kaydı ile satın alınan, bağışlanan, vasiyet yoluyla intikal eden, fesh edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan dernekler, vakıflar, kişi, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum kuruşları, tarafından devredilen, taşınır ve taşınmaz malları kendi derneğine kayıt veya tapuya tescil ettirmek, menkul ve gayrimenkul zilyetliklerini devralmak, gerektiğinde devretmek, paraya çevirmek,  intifalarını almak veya vermek.

Tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerinde üst hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek, şerh vermek ve şerh almak, karşılıklı kira sözleşmesi akdetmek gibi mühim hususlarda yönetim kurulu aldığı kararla bir veya birkaç kişiyi yetkili kılmak, gerektiğinde vekil tayin etmek.

7-         Dernek Yönetim Kurulu; genel kuruldan yetki almak kaydı ile dershane ve öğrencilerin yatıp kalkmalarına, yiyip içmelerine ve diğer zati ihtiyaçlarına ait kısımları yurt ve bu binaların üzerinde bulunduğu arsa ve halen mevcut tesisleri veya ilerde yapılacak ilave ve müştemilatının ve derneğe ait diğer tüm taşımazları dilediği şartlarda vakıf kanunu hükümlerine göre vakıf haline getirmek, gelir ve sair vakıfları yapmak, herhangi bir vakfa hibe etmek veya yeni vakıf kurmak.

Gerekirse yukarda ve diğer maddelerde açıklanan şekillerde iktisap ettiği tüm taşınır, taşınmaz malları kıymetli evrak ve kıymetli madenleri, diğer mal ve eşyayı satmak suretiyle paraya çevirmek, aynı veya benzer amaçta faaliyette bulunan dernek, tüzel kişiliklere, vakfa hibe etmek.

8-         Gerektiğinde üyeler için lokal açmak ve yardım sandığı kurmak, Öğrenciler ve üyeler için

aşevi, kitaplık, okuma odası açmak.

9-         Derneğin gayesine uygun hizmetlerde kullanmak üzere her türlü yerli ve yabancı motorlu

taşıt almak veya kiralamak ve bu taşıtları lüzumu halinde satmak.

10-       Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere mevzuat çerçevesinde uluslararası

faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

11-       Yönetim kurulu, sosyal ve kanuni şartlar sebebiyle mevcut taşınmaz malların öğrencilere

tahsisinde fayda olmadığı kanaatine varırsa bu taşınmaz malları bekletmekte veya geçici olarak derneğin amacına uygun diğer sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanmaya yetkilidir. Ancak ilk imkan ve fırsat doğduğunda binalar tekrar öğrencilerin istifadesine tahsis edilir. Bu imkan ve fırsatın doğduğuna dair karar yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir.

12-       Dernek, yönetim ve denetim kurullarının üyelerine veya dernek üyesi olup dernekte

yönetim kurulu kararıyla çalıştırılan kişilere hizmet karşılığı ücret verebilir.

13-       Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim

kurulunca belirlenir.

14-       Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlar ve bu şube kurucularına yetki verir.

15-       Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırı.

16-       Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 9 – DENETLEME KURULU

1-DENETLEME KURULU SEÇİMİ, GÖREV DAĞILIMI KARARLARI:

1-Genel Kurulca  seçilecek 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Asli üyeler, ilk toplantıda aralarından birini başkan seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Çalışmalarını bir  tutanak ile tesbit ederler. Yönetim kuruluna bildirirler.

2-Tutulan defterlerin yapılan işlemlerin alınan ve verilen belgelerin hesapların harcamaların belgelendirilmesi ve kayıtlarını inceler.

3-Çalışma ve denetleme sonuçlarını bir rapor ile genel kurula sunar

4-Yönetim kurulunun öngöreceği ve gerekli bulacağı araştırma ve incelemeyi  yapar. Görüşünü  ya da sonucunu bir rapor ile yönetim kuruluna bildirir.

5-Gerekli görülecek diğer çalışmalara katkıda bulunmak.

MADDE – 10 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE – 11 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, kanunlara ve derneğin amacına uygun olarak, yönetim kurulu kararıyla, kararda borç alınacak kişi, kurum, kuruluşlar miktar ve yeri belirtmek suretiyle borç alabilir.

Aynı veya benzer gayeli dernek veya vakıflara aynı şekilde alınacak kararla borç verebilir.

Borçlanmalar kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir

MADDE -12 : DERNEK ŞUBESİ ve TEMCİLCİLİK AÇMA

 

 • Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

 

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 • Şubelerin Görev ve Yetkileri

 

               Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 • Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 

               Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.         Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 • Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

               Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 • Temsilcilik Açma

 

               Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

MADDE 13

Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirmek zorundadırlar.

MADDE 14

Yurt dışında şube açabilmek ; Dernek tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

MADDE  15   :GELİRLER :                                 

BAŞLICA GELİR KAYNAKLARI ŞUNLARDIR:

a-Üye aidatı : Tüzükte belirtilen ve üyelerden alınan aidat, üye aidatları aylık 10 TL (on TL) yıllık tutarı 120 TL (yüzyirmi TL)’dir. Genel kurul bu aidatları yeniden belirleyebilir.

b-Bağış ve yardımlar : Derneğe üye olanlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından hibe veya teberru edilecek olan bilumum taşınır, taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kıymetli eşya, kıymetli evrak, kıymetli maden, vb. nakit ve ayni yardımlar.

c-Feshedilen veya münfesih hale düşen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır,taşınmaz mallar, kıymetli eşya, maden, evrak ve nakit gelirler.

d-Derneğin mal varlığından elde edilecek her türlü gelir,

e-Derneğin menfaatine tertip edilecek, kermes, güreş, müsamere, konferans emsali  gibi, diğer kaynaklardan sağlanan gelirler,

f-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar,

g-Amacı ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kuracağı iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan elde edilen gelirler.

h-Bankalarda dernek adına açılacak hesaplara yapılan yardım gelirleri,

i-Diğer Gelirler

Derneğe dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım alması mülki idare amirliğine önceden bildirilmek suretiyle olur. Derneğin mal varlığı mevzuatın uygun gördüğü ve derneğin menfaatine yatırım araçları ile değerlendirilir.

MADDE – 16  GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır. Ve masraflar “harcama belgesi” ile yapılır.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri, yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

Harcamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır yada yönetim kurulu kararına bağlanır.

Derneğe ait banka hesaplarından para, yönetim kurulunun kararıyla, yetkili kılacağı en az üç üyeden ikisinin müşterek imzası ile çekilir. Söz konusu üç kişiden ikisinin imzasıyla bir başka kişiye  para çekmeye yazılı talimatla yetki verilebilir.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)“İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

YETKİ BELGESİ

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

MADDE – 17 DEFTER VE KAYITLAR  

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yönetmelik ve genelgelere göre belirlenen haddi aşarsa, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.      A) İşletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

1)         Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)         Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3)         Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5)         İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 1. B) Bilânço esasında tutulacak defterler:

1)         (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait dernek beyannamesini mülki idare amirliğine verir.

MADDE – 18  DERNEK  TÜZÜĞÜNÜN  DEĞİŞTİRİLMESİ

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE – 19   DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin feshi : Dernek genel kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Mal Varlığının Tasfiye Şekli: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Avrasya Eğitim Kültür ve Dostluk  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE – 20 SAİR HUSUSLAR 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

WhatsApp chat